Kamerový systém

ÚZEMIE OBCE JE NEPRETRŽITE MONITOROVANÉ KAMEROVÝM SYSTÉMOM ZO ZÁZNAMOM.

kamerový systém

A KÖZSÉG TERÜLETE ÁLLANDÓ KAMERA RENDSZER MEGFIGYELÉSE ALATT ÁLL.

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak

Aktuálne počasie

dnes, piatok 19. 7. 2024
zamračené 30 °C 20 °C
sobota 20. 7. slabý dážď 30/17 °C
nedeľa 21. 7. slabý dážď 26/18 °C
pondelok 22. 7. jasná obloha 32/16 °C

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka obce?

Celkom hlasov:
4719
Hlasovanie začalo:
7. 12. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

ŠTRAJKOVÁ POHOTOVOSŤ!

Typ: ostatné
Štrajk ŠTRAJKOVÁ POHOTOVOSŤ!

ŠTRAJKOVÁ POHOTOVOSŤ! 

 

a) účelne medializovať sociálno-ekonomické dopady na miestnu územnú samosprávu, 

b) zabezpečiť realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách,

c) symbolicky stiahuť pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 19. mája 2022 do 30. júna 2022,

d) prioritne financovať kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Financovať ostatné kompetencie v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov.

e) prerušiť, respektíve obmedziť komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie, kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS. 

 

Mimoriadny snem ZMOS konštatuje: 

a) nástup ekonomickej krízy, ktorú zároveň nesprevádza systémová podpora územnej samosprávy, výrazne negatívne ovplyvňuje výkon miest a obcí, najmä plnenie ich zákonných povinností,  zabezpečovanie všestranného rozvoja územia a prihliadanie na oprávnené potreby obyvateľov,

b) pravidlá legislatívneho procesu sú ignorované či obchádzané, čo vedie k prijímaniu právnych predpisov bez prerokovania s predstaviteľmi miestnych samospráv a k degradácií miestnej územnej samosprávy  Slovenskej republiky,

c) presun kompetencií na mestá o obce sa uskutočňuje bez náležitého prechodného obdobia, bez analýzy ich vykonateľnosti či hospodárnosti, ekonomickej a finančnej analýzy čím dochádza k porušovaniu článku 71 Ústavy SR v plnom rozsahu,

d) v mestách a obciach sme zo strany vlády dlhodobo svedkami porušovania princípov a hodnôt Európskej charty miestnej samosprávy ako aj nevymožiteľnosti odporúčaní pre SR k jej dodržiavaniu zo strany Rady Európy. Uvedené potom narúša spoluprácu a hodnoty partnerstva, na ktorých má byť vzťah vlády a miestnej územnej samosprávy postavený,

e) konanie vlády a parlamentu ide na úkor existenčných potrieb miest, obcí a ich obyvateľov. Nie sú rešpektované postupy legislatívneho procesu a vo výstupoch dialógu medzi miestnou územnou samosprávou a orgánmi štátnej správy absentujú legislatívne riešenia v prospech efektívneho výkonu kompetencií miest a obcí,

f) mestá a obce si uvedomujú vážnosť súčasného stavu verejných financií a vyjadrujú skutočnú ochotu podieľať sa na riešeniach. Navrhované riešenia však nesmú byť na úkor miest a obcí, a najmä na úkor obyvateľov, ktorí v nich žijú. 

 

Mimoriadny snem ZMOS vyzýva:
vládu Slovenskej republiky, aby urýchlene prijala za aktívnej účasti ZMOS konkrétne opatrenia na pomoc mestám a obciam:

a) vo vzťahu k nárastu cien energií dofinancovala medziročný nárast cien energií nad nárast prevyšujúci úroveň 25 %, riešila problém spojený s obstarávaním energií v segmente miestnej územnej samosprávy,  urýchlene zverejnila výzvy z Európskych investičných a štrukturálnych fondov a tiež Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré budú sledovať zavedenie energetického manažmentu a rozširovanie alternatívnych energetických zdrojov pre miestne samosprávy. Rovnako žiadame rozšírenie  regulácie cien energií, a to tak, aby nebol posudzovaný maximálny regulovaný objem energie vo vzťahu k jednotlivým miestnym samosprávam, ale vo vzťahu k ich jednotlivým budovám, v ktorých sú zabezpečované verejné služby,

b) vo vzťahu k nárastu cien materiálov a služieb spôsobeného mimoriadnou situáciou, najmä stavebných materiálov, prijala opatrenia vo vzťahu k dofinancovaniu nárastu cien materiálov a služieb pre úspešné zrealizovanie zazmluvnených projektov EŠIF 2014 – 2020 do konca roka 2023,

c) urýchlene prijala novú legislatívu v oblasti sociálnych služieb, a to v zmysle pripravovaných a schválených reformných zámerov, pričom odmietame snahy o centralizáciu výkonu originálnych pôsobností obcí cez ekonomické nástroje a účelové kritériá stanovené v zákonoch, tak ako sa tomu stalo v ostatnej veľkej novele zákona o sociálnych službách,

d) prijala novú legislatívu v oblasti štátnej správy v školstve a školskej samospráve, a to v zmysle odstránenia protiústavného stavu, ktorý sa týka dofinancovania neverejných škôl a školských zariadení, pričom odmietame, aby obce a mestá ako predstavitelia verejnej správy, narábajúc s verejnými prostriedkami, financovali súkromných zriaďovateľov. Žiadame o posilnenie kompetencie Štátnej školskej inšpekcie, a to tak, aby výkon kontroly smeroval k okamžitej povinnosti nápravy nevyhovujúceho stavu a k zrušeniu tých škôl a školských zariadení, ktoré neposkytujú kvalitné vzdelávanie deťom, ale vykazujú znaky súkromného podnikania. Žiadame, aby sa prijali také legislatívne zmeny, ktoré zveria do rúk verejných zriaďovateľov škôl a školských zariadení kompetencie, ktorými budú vedieť zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre deti.  

e) prijala opatrenia k náprave a zosúladeniu legislatívy SR, ktorá na samosprávy presúva úlohy bez finančného krytia, s Európskou chartou miestnej samosprávy a s čl. 71 ods. 1 Ústavy SR,

f) aby pri prijímaní novej legislatívy vždy zhodnotili dopady prijatých reforiem na mestá a obce, a to z hľadiska finančného krytia v zmysle pravidiel finančnej decentralizácie, ako i z hľadiska napĺňania záväzkov vyplývajúcich z Európskej charty miestnej samosprávy.

g) vyzýva a zároveň žiada poslancov Národnej rady SR, aby bez zbytočných prieťahov podporili návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v znení ako bol predložený na rokovanie NR SR v druhom čítaní vrátane pozmeňujúceho návrhu,

 

Mimoriadny snem ZMOS zásadne odmieta: 

a) navrhovanú daňovo-odvodovú reformu, ktorá bola koncipovaná bez akejkoľvek diskusie so samosprávnymi stavovskými organizáciami a má preukázateľne negatívne dopady na mestá a obce,

b) snahy o centralizáciu výkonu originálnych pôsobností obcí cez ekonomické nástroje a účelové kritériá stanovené v zákonoch,

c) povinnosť obcí v súvislosti s novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  s účinnosťou od 1. 1. 2022, ktorou sa zasiahlo do originálnych kompetencií miest a obcí najmä tým, že štát prikázal obciam a mestám uzatvárať obchodné, ale aj občianskoprávne vzťahy v súvislosti s prijatými zmenami vo veci spolufinancovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb obcí,

d) povinnosť obcí financovať neverejných zriaďovateľov škôl a školských zariadení v zmysle  novely zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s účinnosťou od 1. 1. 2022, ktorá bola prijatá bez akejkoľvek diskusie s mestami a obcami. Jej prijatím sa prehĺbila nespravodlivosť systému financovania škôl a školských zariadení. Súkromných a cirkevných  zriaďovateľov v plnej miere financujú mestá a obce a to zo svojich rozpočtov a z peňazí, ktoré sú ich vlastnými príjmami, a ktoré by mali byť použité na ich školy a školské zaradenia a na rozvoj ich komunít a územia,

e) spôsob zmeny daňového bonusu, ktorý vedie k ďalšiemu znižovaniu príjmov samospráv.

f) postupy Úradu pre verejné obstarávanie pri sankcionovaní samospráv za nadobudnutie nájomných bytov, nakoľko samosprávy postupovali výlučne podľa pokynov ústredných orgánov štátnej správy (MDV SR a ŠFRB) a zároveň odmieta kriminalizáciu predstaviteľov samosprávy.

g) prijímanie legislatívy a reforiem, ktoré nie sú finančne kryté, a ktoré nereflektujú na delenie kompetencií ako prenesených a originálnych najmä v oblasti financovania,

h) verejné nepravdivé vyjadrenia predstaviteľov vlády na adresu samospráv, ako napríklad, že samosprávy tunelujú rozpočty rodín a podobne.     

Mimoriadny snem ZMOS žiada: 
vládu Slovenskej republiky a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky:

a) aby v prípade, že bude schválené zvýšenie daňového bonusu a výnos z DPFO a ZČ v roku 2022 pre mestá a obce bude nižší ako predpokladaných 2.479 mld. Eur, sa vláda zaviazala dofinancovať tento rozdiel mestám a obciam, a to z prostriedkov štátneho rozpočtu; obdobne žiadame postupovať v roku 2023, ak bude v tomto roku výnos DPFO a ZČ nižší ako predpokladaných 2.682 mld. Eur,  

b) novelizovať zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  s účinnosťou od 1. 1. 2022 tak, aby sa legislatívne prinavrátil stav financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pred rok 2022,

c) novelizovať zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a to tak, aby financovanie neverejných škôl a školských zariadení bolo financované výlučne z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

d) zaviesť  doložky súladu pripravovanej legislatívy s Európskou chartou miestnej samosprávy a prerokovanie všetkých novelizácií zákonov týkajúcich sa samosprávy povinne v rámci medzirezortného pripomienkového konania pred ich predložením do NR SR,

e) pretransformovať poskytnutú pôžičku mestám a obciam z Ministerstva financií SR v dôsledku výpadku výnosu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 na dotáciu,  

f) umožniť jednoduchšie a voľnejšie využívanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v rozpočtoch miest a obcí,

g) aby zabezpečila podstatné zjednodušenie procesu podávania a vyhodnocovania žiadostí o finančné prostriedky poskytované z fondov Európskej únie, rovnako ako i proces verejného obstarávania.  

 

V prípade nesplnenia požiadaviek ZMOS schválených na 32. sneme, Rada ZMOS pripraví po 30.6. 2022 v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesnými organizáciami celoslovenský štrajk.

 


Vytvorené: 23. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 23. 5. 2022 13:55
Autor: Správce Webu